Jondal singel


Avsnittet er ikkje utarbeidd. Kyrkja frå — bygningen Jondal kyrkje er ei langkyrkje av laftetømmer med smalare og noko lægre kor, avslutta ved tre sider av ein åttekant og med sidetilbygg eit stykke frå hjørna mot aust.

Hotel guide: Jondal Hotel og Gjestgjevarstad in Jondal

Både kortaket og jondal singel over sidebygga er valma mot aust. Venterom for dåpsfølgje i nord og sakristi i sør har framleis sine funksjonar. Vest i kyrkja står eit høgt tårn med tilbygg på tre sider. Skipet er ei hallkyrkje med flate himlingar i sideskipa og tønnekvelv i midtskipet. Bygningen Vegger Langveggene i skipet har fire høge vindauge kvar, flankerte av opplengjer. I skiljet mellom midtskip og sideskip er det fem par mellomstolpar, i flog med desse er det veggstolpar i aust og vest.

Stolpane er avslutta under himlingane med kapitel av listverk og har gjennombrotne kne mot aust og vest.

Ting og Tang til Hage

Stolpane korresponderer ikkje med vindauga. I vest er det også ein veggstolpe der tårnveggen møter skipet. Innvendes står veggene avluta, utvendes er dei kvitmåla.

jondal singel singelklubben senja

Veggene i koret med sidebygg er av same type og har same handsaming. Portalar og dører Hovudinngang frå vest gjennom tårnfoten. Døra vest i tårnfoten er ei fløydør med gavlforma overlys, fire store og seks mindre doble ruter, dei indre igjen oppdelte med blysprosser.

Dørblada har åtte rektangulære fyllingar kvart. Mellom våpenhuset i tårnfoten og kyrkja er det jondal singel tilsvarande fløydør med 10 fyllingar. Frå våpenhuset er det også dør mot nord til kapell og mot sør til garderobe. Døra ut til sør i garderoben er ny og har fire fyllingar. Nye dører er tilpassa dei gamle. Garderoben sør i inngangspartiet har rullestolsinngang.

Utafor sørinngangen er det bygt opp eit platå med rekkverk og med rullestolrampe mot aust og trapp mot vest. Utafor andre ytterdører er det trapper, alt i mur av tukta stein dekt med skifer. Aust i kyrkja er det sveitserstildører med høge smale fyllingar med fasa rammer. Det er to dører frå skipet til gangar som fører inn til sideromma til koret og ut på kyrkjegarden.

Leave the hard parts to us

Ytterdørene har overlys. Det er også ei dør mellom sakristiet i sør og koret. Vindauge Dei fire vindauga på kvar side i skipet er høge og jondal singel med to postar og tre liggjande småruter øvst. Ytterglaset er klårt, innerglaset svakt farga antikkglas som igjen er oppdelt med blysprosser. Det er to tilsvarande vindauge i koret, i dei skrå veggflatene.

I sidebygga ved koret er det gavlforma vindauge aust i langveggene. Det ytre glaset er delt ved to vertikale postar og horisontale sprosser i ni, i tillegg er det tre liggjande småruter øvst. Innerglasa er vidare delt opp med blysprosser. Korskiljet Koret opnar seg mot skipet ved ein rundboge som mest har korets fulle jondal singel og høgde.

I tillegg til profilert listverk rundt bogen er det lagt ein rundstav som følgjer bogen innvendes. I samband med nivåskiljet mellom kor og skip er det laga ei brystning av mosjøen dating site i ramverk. Brystningane er avslutta oppe ved runda handlist over tannsnittsbord og mot kortrappa ved meklarar avslutta med tannsnitt, profilert dekkplate og kule.

I nordre brystning er det laga ein port til den gamle preikestolen som er teken i bruk som lesepult. Golv og fundament Kyrkja har luta tregolv av smale bord i lengderetning. Golvet i koret ligg to steg høgre enn golvet i skipet. Høgda er teken opp av to runda steg som går framfor brystningane. Fundamentet er ikkje undersøkt. Tak Over skipet er det saltak. Koret har også saltak. Både kortaket og pulttaka over korets siderom er valma mot aust. Taket over skipet er eit sperretak med sperrer som utvendes er jondal singel i endane og som er kløfta ned over raftestokkane og saman i mønet.

Hovudsperrebanda korresponderer med mellomstolpane i skipet. Dei har to hanebjelkar, sperrer og undersperrer og hengebjelke mellom mønet og nedre hanebjelke.

Airy house with garden, 5 bedrooms, peaceful oasis.

I raftehøgd, der himlingane ligg, er det lagt inn tverrgåande jondal singel som er synlege frå kyrkjerommet og langsgåande dragarar som er festa i mellomstolpane, truleg på halv ved. Undersperrene går frå desse møtepunkta inn til hengebjelken og er festa til denne under øvre hanebjelke. Mellomstolpane frå skipet held fram opp til taket der dei er veksla ut med doble langsgåande dragarar som stør opp under sperrene.

Den nedre hanebjelken er lagd inn mellom dei to dragarane. Undersperrene kryssar nedre hanebjelke på halv ved.

Bygging av større og mindre murer i naturstein også kalt løstein har lange tradisjoner i Norge. Dette er det flere gode grunner til.

Hengebjelken er tappa ned i nedre hanebjelke. Øvre hanebjelke er festa til sperrene på halv ved, sikra ved jarnnagle og svalehale. Mellom hovudsperrebanda er det sett inn enklare sperreband og takflata er avstiva med kryssband på begge sider.

Ein langsgåande dragar er lagt over nedre hanebjelke inntil hengebjelken. På sperrene er det festa sutak som ber ruteheller. Himlingane er isolerte på oversida, dette gjev avgrensa tilgang til konstruksjonen. Taket over kordelen er ikkje undersøkt, men har venteleg ein tilsvarande konstruksjon som den over skipet. Himlingar Det er himlingar av staffpanel i skip og kor. I skipet er det flate himlingar i sideskipa og tønnekvelv i midtskipet.

Jondal singel kant av tønnekvelven er prydd med tannsnitt og profilert listverk.

jondal singel singel treff sande

I koret er det tønnekvelv med tre stikkbogara mot aust. Tårn Kyrkja har eit firkanta vesttårn i bindingsverk i fire høgder med våpenhus i første, orgelgang i andre, lagerrom i tredje og klokkestove i fjerde høgda.

Jondal kyrkje

Dei vestre hjørnestolpane er synlege i første og andre høgd, i tredje og fjerde er også dei austlege synlege. Bindingsverket er festa til hjørnestolpane utvendes. Det er sett saman som bjelkerammer med sider, topp og botn og to eller tre mellomstolpar og to skråband. Konstruksjonen er forsterka under hjelmen med kraftige kne i øvre hjørne. Våpenhuset har framleis den opphavlege avgrensinga og symmetriske trapper som svingar frå inngangsdøra etter vest- og høvesvis nord- og sørveggen opp til andre høgda.

Jondal singel av rommet er sekundært innreidd og rommar ulike praktiske funksjonar som lystavle, bokhylle og to lagerrom.

Under trappene er det laga slakt boga opningar ut til dører til tilbygg i nord og sør. Sjå nedafor under Tilbygg. Veggene i vest og over trappene er originale, medan resten er kledd med nyare profilert panel. Himlingen har original staffpanel.

Golvet er dekt med store firkantheller lagde diagonalt. Orgelgangen har to dører inn til orgelgalleriet i aust og ei dør til organistens lager i tilbygget. Staffpanel på vegger og tak. Rett trapp opp etter nordveggen. Tredje høgda har liggjande staffpanel på sør- og vestvegg medan jondal singel berre har ytre kledning. I nord og sørveggen er konstruksjonen synleg. I aust er det inngang til loftet, i vest ei attstengd vindaugsopning.

Trapp til fjerde høgda etter nordveggen. Klokkehuset har også innvendes kledning i sør og vest. Vanleg bordgolv. Rommet har ikkje himling, men seks bjelkar er lagde i aust-vestleg retning som støtte for hjelmen.

jondal singel holmestrand singelklubb

Dei to i midten er lagde som tang om kongen som kviler på ein kraftig tverrlagd bjelke i golvnivå. I golvnivå ligg også to andre bjelkar som støtte for klokkestolen. Rommet har lydluker i form av vindauge i sør, vest og nord. Vindauga er gavlforma med midtpost og to gonger tre ruter pluss ei lita liggjande rute øvst. Hjelmen kviler på den øvre ramma i tårnet og har skjørt brote av ein liten gavl til kvar av dei fire sidene.

Skjørtet endar under inntrekt åttekanta hjelm som er avslutta med spir med kuler. Hjelmen er kledd utvendes med ruteheller og lappheller. Tilbygg Kring tårnfoten vart det jondal singel eit tilbygg i etter teikningar av arkitektkontoret E.

På sørsida av våpenhuset har tilbygget garderobe med toalett fordelt på to høgder. Trappa går etter ytterveggen i sør og vest og fører også jondal singel over hovudinngangen til lagerrom for organisten på nordsida av tårnet.

I første høgda på nordsida er det innreidd eit kapell. Inngangen til garderoben er frå sørsida av kyrkja via trapp og rullestolrampe. Inngang til kapellet frå nord via trapp.

Jondal/Solesnes natursteinsmur

Frå våpenhuset er det dører til garderoben og til kapellet. Frå partiet over hovudinngangen er det dør til orgelgangen og til organistens lagerrom. Her er det også gavlforma vindauge mot vest.

Garderoben i sør har vindauge mot sør og kapellet har vindauge mot nord, begge stader med gavlform, men utan tresprosser i ytre glas. Utvendes er tilbygget kledd med kopi av bordkledning og listverk i kyrkja. Innvendes står treverket bert. Interiør Altaret står sentralt aust i datingsider i sande, med rund, stor altarring.

Oppgang til preikestolen over søndre korbrystning, inngang til lesepult gjennom nordre brystning.

jondal singel sunnfjord single

Ved meklaren i sør og ved korbogeopninga i nord går det faste brystningar inn i koret framfor sitjeplassar for ulike medhjelparar. Skipet har benkeparti på begge sider av midtgangen. Etter veggene er det faste benkefjøler og open gang.

Stort vestgalleri med framspring over midtgangen. Fargar Det har tidlegare vore brystningspanel på jondal singel, Bendixen omtalar brystningspanelet som var djupt raudt mot olja vegger. Benker og bjelkeverk var gulmåla. Stolpane er forsiktig marmorerte i grå-brunt, benkevangane er lyst brunlege med gråblå basar og handlister, tilsvarande på handlistene på benkeryggane, benkene elles er avluta.

Himlingane er kvite med innslag av grått, også himlinga under galleriet. Gallerifronten er gråbrun med eit grønleg skjær. Listverk rundt vindauga gråkvitt som himlinga. Det blågrå og brungrå er staffert med raudbrunt og ei aning jondal singel.

Preikestolen mest raudbrun med grønt og gull.