Enslig i gol


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift Innledning Tilsyn er lovlighetskontroll.

Du er her:

Hensikten med tilsynet er å styrke tjenesten og rettssikkerheten for brukerne. Fylkesmannen er etter lov om sosiale tjenester i Nav § 9 gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten i arbeids- og velferdsforvaltningen.

bergen datingsider

Systemrevisjonen har bestått av gjennomgang av dokumenter og saksmapper og intervjuer av medarbeidere og ledere. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om tjenestene er forsvarlige og i samsvar med lovens krav, og om kommunen driver tilstrekkelig egen planlegging og kontroll av tjenestene de leverer. Kommunen har lovfestet plikt til å drive slik internkontroll.

Top 10 Best Football Goals in History

Vi sjekket også om disse er tilgjengelige og kjent for enslig i gol ansatte. Deretter vurderte vi om rutinene er i samsvar med regelverket. Vi kontrollerte hva som praktiseres, om dette er i samsvar med interne rutiner, samt om praksis er godt nok dokumentert i det materialet som ble framlagt.

Tema og bakgrunn for tilsynet Tema for tilsynet var håndtering av søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i Nav. Det vil for det sandefjord single menn si Nav Gol og Hemsedals arbeid med kartlegging av brukernes situasjon og behov for hjelp, og for det andre arbeidet med vurdering og tildeling av økonomisk stønad.

Integrering i Norge

Økonomisk stønad er en av fem tjenester etter lov om sosiale tjenester i Nav. Rapporten er derfor ikke en samlet vurdering av de sosiale tjenestene ved Nav Gol og Hemsedal. Rapporten tar også bare utgangspunkt i det som var kontorets praksis på tidspunktet for gjennomføringen av tilsynet.

samnanger singelklubben

Fylkesmannen legger ved årets start planer for hvilke Nav-kontor det skal føres tilsyn med, og hva som skal være tema. For noen av systemrevisjonene er tema fastsatt av Statens helsetilsyn, som del av landsomfattende tilsynet. I og er tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet landsomfattende tema for tilsyn med de kommunale tjenestene i Nav.

Fylkesmannen skal i tillegg fastsette tema for tilsyn basert på kjennskapen til tjenestene i eget fylke, og vurderinger av hvor det er fare for svikt i tjenesteytingen. Tilsyn med Nav Gol og Hemsedal ble besluttet særlig av to grunner.

Besøkstjeneste Torsdagstreff for kvinner, Helselagsstugu Gol Torsdagstreffet er et flerkulturelt samarbeidsprosjekt for Diakoniutvalget, Gol og Hemsedal Røde Kors samt Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Gol Helselag. En torsdag i måneden møtes vi på Helselagsstugu i Gol.

For det første at Nav Gol og Holmestrand singelklubb ble slått sammen til ett kontor fra 1. For det andre at Fylkesmannen i opplevde en markert økning i mottatte klagesaker fra begge kommunene, og at andelen av omgjorte og opphevede vedtak i klagesaksbehandlingen var over gjennomsnittet for fylket.

Fylkesmannen førte tilsyn med Nav Gol i og Nav Hemsedal i Resultatet fra disse tilsynene var henholdsvis en merknad og ett avvik. Avviket ved Nav Hemsedal ble rettet, og tilsynet avsluttet, høsten Rapportene høylandet single kvinner tilgjengelig på www.

Om Nav Gol og Hemsedal og gjennomføring av tilsynet Gol kommune og Hemsedal kommune enslig i gol nord i Hallingdal, og har henholdsvis om lag og innbyggere. Fra 1. Gol kommune er vertskommune etter kommuneloven kapittel 5 A. Nav Gol og Hemsedal har sitt hovedkontor på Gol, men noen av de ansatte er også til stede på kommunehuset i Hemsedal noen dager i uken, og det er mulig å få samtale med veileder også der.

Han rapporterer til rådmannen i Gol kommune om de kommunale tjenestene og til fylkesdirektøren i Nav Buskerud om de statlige tjenestene. Teamleder for mottak har faglig ansvar for publikumsmottaket, lov om sosiale tjenester i Nav, flyktningetjenesten og oppfølging av arbeidssøkere med standard og situasjonsbestemt innsats.

Gol - 3041 (Viken)

Personalansvaret ligger hos Nav-leder, som også har resultatansvar for de kommunale tjenestene i både Gol kommune og Hemsedal kommune.

I tillegg til å være lokalt Nav-kontor for Gol og Hemsedal, har kontoret også en ressursenhet som utfører statlige oppgaver for Nav i hele Hallingdal. Seks veiledere har økonomisk stønad som en av sine arbeidsoppgaver, inkludert teamleder i om lag halv stilling.

Noen flere ansatte har oppgaver som inkluderer å håndtere henvendelser fra publikum som gjelder økonomisk stønad. Mottatte søknader og henvendelser legges direkte til veileder, som vurderer hvordan saken skal følges enslig i gol videre. Ved Nav Gol og Hemsedal er det ukentlige fagmøter der enkeltsaker drøftes.

datingsider i rørvik

Her deltar alle veiledere som arbeider med de sosiale tjenestene, samt teamleder mottak. Det føres referat. Veilederne har delegert vedtaksmyndighet.

Sosiale møteplasser og aktivitet for eldre

Kontorets rutinehåndbok fastsetter at teamleder skal gjennomføre stikkprøvekontroller, og kopi av alle vedtak samles i én perm. Teamleder deltar i ukentlige ledermøter i kontoret. Av disse mottok 66 personer stønad i mer enn seks måneder, og 42,6 prosent hadde økonomisk stønad som hovedinntekt.

Gjennom­snittlig stønadslengde var 5,7 måned. Hemsedal kommune hadde i 37 personer som mottok økonomisk stønad, av disse var 14 personer langtidsmottakere, og andelen med økonomisk stønad som hovedinntekt var enslig i gol prosent.

Under tilsynsbesøket ble det opplyst at kontoret anslagsvis blir oppsøkt av nye brukere av de sosiale tjenestene hver måned. Fylkesmannen sendte revisjonsvarsel 8. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forkant av tilsynsbesøket er gitt i vedlegg til denne rapporten.

Account Options

Åpningsmøte ble avholdt den 5. Sju personer ble intervjuet, blant disse leder og teamleder. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynsbesøket er gitt i vedlegg. Sluttmøte ble avholdt 6. Hjelle og Gisle Skaaden, med sistnevnte som revisjonsleder. Rådgiver Dag Kjetil Strandbo deltok som observatør.

Oversikter

Fylkesmannens funn Fylkesmannen undersøkte både Nav Gol og Hemsedals arbeid med kartlegging av brukernes situasjon og behov for hjelp, og arbeidet med vurdering og tildeling av økonomisk stønad. I vurderingen av kartleggingsarbeidet merket Fylkesmannen enslig i gol at det ikke er tatt i bruk kartleggingsskjema, sjekkliste eller annet skriftlig hjelpemiddel som verktøy i kartleggingen av brukeres situasjon.

rørvik single kvinner

Fylkesmannen merket seg også at kvaliteten på notat ført etter samtaler med brukere var variabel. Likevel var Fylkesmannens konklusjon at Nav Gol og Hemsedals arbeid med kartlegging av brukernes livssituasjon og behov, var i tråd med lovens krav.

florø dating steder

Arbeidsstokken er stabil, og følger brukerne sine over tid. Inntrykket fra intervjuene var at de ansatte har god kjennskap til sine brukere og deres livssituasjon. Dette inntrykket ble bekreftet ved gjennomgang av saksmapper. Mange vedtak om tildeling av stønad viser i seg selv at brukerens og familiens situasjon er godt kjent for Nav Gol og Hemsedal, og saksbehandlingstiden er vanligvis så kort at de konkrete behovene saken gjelder, blir ivaretatt.

Fylkesmannens konklusjon var derfor at Nav Gol og Hemsedals arbeid med kartlegging av brukernes livssituasjon og enslig i gol, er i tråd med lovens krav.

Aktiviteter

Fylkesmannen vurderte også kontorets arbeid med tildeling av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester § 18 og stønad i særlige tilfeller etter § Som alt nevnt, opplevde Fylkesmannen i en markert oppgang i mottatte klagesaker fra Nav Gol og Hemsedal, og andelen av endrede og opphevede vedtak var over snittet for Buskerud.

Ved gjennomgang av innsendte vedtak før tilsynsbesøket, dannet Fylkesmannen seg et annet inntrykk enn det som var mulig å lese ut av klagesaksstatistikken for alene. Blant disse innsendte vedtakene var det få saker der vedtaket alene tydet på uriktig lovforståelse. Fylkesmannens gjennomgang viste blant annet at kontoret har korrekt forståelse av hvilke utgifter til livets opphold man, som et utgangspunkt, kan forutsette dekkes av løpende livsoppholdsstønad, og hvilke utgifter som må vurderes og tildeles særskilt.

Gol og Hemsedal Røde Kors

Dokumentgjennomgangen og intervjuene under tilsynsbesøket viste også at det tas hensyn til utgifter som er nødvendig for å sikre sosial deltakelse for barn. Både Gol og Hemsedal er typiske vintersportssteder, der barn i lavinntektsfamilier kan risikere å falle utenfor felleskap med jevnaldrende, fordi noen aktiviteter er kostbare.

Fylkesmannen merket seg at Nav Gol og Hemsedal dekker utgifter til slike og andre aktiviteter, der det er nødvendig.

dating i skjeberg

Individuelle hensyn blir tatt.